Nasze usługi

Pracownicy CREDITEXPRESS z ponad 20-letnim doświadczeniem pomagają naszym Klientom w dochodzeniu należności w sposób możliwie prosty i wolny od ryzyka.

Wczesna windykacja

Możesz powierzyć nam obsługę przeterminowanych należności na bardzo wczesnym etapie, tj. już pierwszego dnia wymagalności.

 • Wyślemy w Twoim imieniu zawiadomienia o płatności.
 • Twoje wstępne koszty spadną i nie będziesz ponosić dodatkowych wydatków.
 • Usługa ta pozwoli Ci szybko i skutecznie odzyskać zaległe należności.

Zwracamy szczególną uwagę na utrzymanie relacji biznesowych między osobą zadłużoną a wierzycielem.

Kolejne etapy windykacji

Ekonomiczne i profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami z wieloma zaletami.

 • Telefoniczna i korespondencyjna windykacja należności jest dostosowana do strategii biznesowej Klienta.
 • Proponujemy osobom zadłużonym liczne rozwiązania, ułatwiając im w ten sposób szybkie uregulowanie należności.
 • Nasi Specjaliści ds. Windykacji telefonicznej pracują w zespołach obsługujących określony typ klientów oraz zobowiązania na poszczególnych etapach windykacji, co zwiększa skuteczność całego procesu.

Nasi Klienci nie stracą swoich Kontrahentów na skutek niezapłaconych faktur. Celem procesu jest nie tylko odzyskanie zadłużenia, ale i utrzymanie Kontrahenta.

Nadzór

Zarządzanie wierzytelnościami, których odzyskanie wydaje się niemożliwe to specjalność CREDITEXPRESS.

 • Od lat monitorujemy sytuację finansową osób zadłużonych na wiele sposobów: telefonicznie oraz listownie.
 • Jeśli udało nam się nawiązać bezpośredni, regularny kontakt z zobowiązanym, możemy zastosować najlepszą strategię spłaty zadłużenia, gdy tylko poprawi się jego sytuacja finansowa

Opcja ta może okazać się szczególnie skuteczna w niepewnych czasach, kiedy zobowiązany nie ma dochodu, ale odzyskuje wypłacalność z chwilą, gdy zostanie ponownie zatrudniony

Zakup wierzytelności

Dzięki współpracy z naszym partnerem SVEA Group oferujemy również wykup wierzytelności. Portfele nabywane są przez SVEA Ekonomi Cyprus, którą reprezentujemy w postępowaniach przetargowych. Nabyte wierzytelności są serwisowane wyłącznie przez CREDITEXPRESS Inkasso Poland i Kancelarię Prawną CREDITEXPRESS A. Olearska.

Oferujemy zakup wierzytelności finansowych, bankowych, telekomunikacyjnych. Zakupujemy portfele w różnych przedziałach DPD, a także o różnych statusach prawnych. Dlaczego warto nam sprzedać wierzytelności?

 • Sprzedaż wierzytelności oznacza niemal natychmiastowy zastrzyk gotówki do Twojej firmy.
 • Możesz skoncentrować się na strategicznych celach swojej działalności.
 • Cenne zasoby ludzkie czy sprzętowe (w tym oprogramowania i systemy IT) możesz wykorzystać na realizację nowych projektów.
 • Nie potrzebujesz już oddzielnego zespołu pracowników do obsługi tych spraw i w ten sposób możesz zaoszczędzić na wydatkach związanych z ich obsługą.

Zapewniamy wysoką jakość obsługi powierzonych nam wierzytelności.

Windykacja sądowa i egzekucyjna

W uzupełnieniu windykacji polubownej zajmujemy się dochodzeniem roszczeń także na drodze sądowej i egzekucyjnej. Nasi prawnicy pracują zgodnie ze standardami Grupy.

Windykację sądową prowadzi Kancelaria Prawna CREDITEXPRESS Inkasso A.Olearska Sp.k. wchodząca w skład grupy CREDITEXPRESS Inkasso Poland.

 • Reprezentujemy naszych Klientów i wspieramy ich naszym doświadczeniem w procesie windykacji sądowej i egzekucyjnej.
 • Prowadzimy sprawy sądowe kompleksowo, aż do zamknięcia postępowania egzekucyjnego. Nie rezygnujemy przy tym z bezpośredniego kontaktu i negocjacji.
 • Współpracujemy z organami egzekucyjnymi na terenie całego kraju, co przyspiesza prowadzenie spraw i zmniejsza koszt obsługi.
 • W procesie sądowego dochodzenia należności wykorzystujemy w pełni zautomatyzowany system zintegrowany z działaniami windykacji przedsądowej.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące swojej sprawy, skontaktuj się z naszymi pracownikami.

  FAQ

  a-z

  UPADŁOŚĆ

  Procedura wszczynana na wniosek zobowiązanego w razie jego niewypłacalności; zobowiązany może ogłosić upadłość jeżeli jego zobowiązania przekraczają wielkość jego majątku tj. gdy nie jest w stanie w inny sposób zaspokoić roszczeń wierzycieli.

  ZADŁUŻENIE

  Oznacza dług wynikający z pożyczenia pieniędzy, towarów lub usług.

  WSPÓŁDŁUŻNIK / DŁUŻNIK SOLIDARNY

  Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za całość zadłużenia, która ma takie same zobowiązania, jak dłużnik i ponosi tę samą odpowiedzialność za jego spłatę.

  WINDYKACJA

  Dochodzenie roszczeń; w ramach procesu odzyskiwania należności kontaktujemy się ze stroną, wysyłamy wezwania do zapłaty, oferujemy możliwość spłaty w ratach. Dążymy do polubownego zakończenia sprawy np. w drodze negocjacji. CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp. z o.o. współpracuje ze zobowiązanym na wszystkich etapach tego procesu.

  DŁUŻNIK

  Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela na postawie określonego stosunku prawnego (umowa, zobowiązanie rzeczowe).

  DATA WYMAGALNOŚCI

  Data do której należy uregulować należną kwotę. Po upływie terminu płatności wierzytelność przekształca się w zobowiązanie (dług).

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Procedura prawna, która zmierza do zaspokojenia wierzyciela, jeśli dłużnik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań dobrowolnie.

  Factoring

  Wykup wierzytelności, które mogą wynikać z dowolnego stosunku prawnego, w ramach którego powstaje zobowiązanie płatnicze.

  ZOBOWIĄZANIE

  Dług pieniężny, które osoba zadłużona jest zobowiązana spłacić na mocy prawa lub umowy.