DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH

Twój wierzyciel zawarł z nami umowę o zarządzanie, abyśmy reprezentowali jego interesy podczas procesu odzyskiwania należności.

Czy skontaktowaliśmy się z Tobą?

Aby znaleźć rozwiązanie, które Ci najbardziej odpowiada, ważne jest, abyś jak najszybciej skontaktował się z nami. W ten sposób możesz w porę zareagować jeśli uważasz, że wskazana wierzytelność jest niezgodne z prawem lub masz trudności z jego spłatą.

Co to jest zarządzanie wierzytelnościami?

Zarządzanie wierzytelnościami to usługa polegająca na dochodzeniu od osoby zadłużonej należności wymagalnej i bezspornej bezpośrednio przez wierzyciela lub zaangażowaną przez niego firmę zarządzającą wierzytelnościami, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.

Zawsze szukamy rozwiązania, które jest zadowalające i odpowiednie dla obydwu Stron. Po skontaktowaniu się z osobą zadłużoną – telefonicznie lub listownie – oceniamy wszystkie możliwe sposoby spłaty i w razie potrzeby oferujemy rozłożenie płatności na raty.

Obsługa reklamacji

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące naszego procesu obsługi wierzytelności, skontaktuj się z naszymi pracownikami, abyśmy mogli rozwiązać sytuację w sposób uspokajający dla wszystkich (reklamacje@creditexpress.pl)!

Jak mogę uregulować swoje zadłużenie?

Możesz spłacić swoje zadłużenie jednorazowo lub w ratach, jeżeli nasz Klient (Wierzyciel) wyrazi na to zgodę. Pamiętaj, że nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym terminie może skutkować dodatkowymi kosztami np. odsetkami.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące swojej sprawy, skontaktuj się z naszymi pracownikami.

  FAQ

  a-z

  UPADŁOŚĆ

  Procedura wszczynana na wniosek zobowiązanego w razie jego niewypłacalności; zobowiązany może ogłosić upadłość jeżeli jego zobowiązania przekraczają wielkość jego majątku tj. gdy nie jest w stanie w inny sposób zaspokoić roszczeń wierzycieli.

  ZADŁUŻENIE

  Oznacza dług wynikający z pożyczenia pieniędzy, towarów lub usług.

  WSPÓŁDŁUŻNIK / DŁUŻNIK SOLIDARNY

  Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za całość zadłużenia, która ma takie same zobowiązania, jak dłużnik i ponosi tę samą odpowiedzialność za jego spłatę.

  WINDYKACJA

  Dochodzenie roszczeń; w ramach procesu odzyskiwania należności kontaktujemy się ze stroną, wysyłamy wezwania do zapłaty, oferujemy możliwość spłaty w ratach. Dążymy do polubownego zakończenia sprawy np. w drodze negocjacji. CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp. z o.o. współpracuje ze zobowiązanym na wszystkich etapach tego procesu.

  DŁUŻNIK

  Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela na postawie określonego stosunku prawnego (umowa, zobowiązanie rzeczowe).

  DATA WYMAGALNOŚCI

  Data do której należy uregulować należną kwotę. Po upływie terminu płatności wierzytelność przekształca się w zobowiązanie (dług).

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Procedura prawna, która zmierza do zaspokojenia wierzyciela, jeśli dłużnik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań dobrowolnie.

  Factoring

  Factoring means the selling of claims. This debt can arise from any legal relationship that entails a payment obligation.

  ZOBOWIĄZANIE

  Dług pieniężny, które osoba zadłużona jest zobowiązana spłacić na mocy prawa lub umowy.