Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Ova Politika zaštite osobnih podataka (Politika privatnosti) obavještava o tome koji se osobni podaci korisnika ove web stranice i na koji način prikupljaju, tko ima pristup istima i na koji način se obrađuju, u koje svrhe se koriste te kako se štite.

Društvo CEI Zagreb d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka u svom poslovanju vodi se prvenstveno poštivanjem svih važećih zakona i regulativa koje se odnose na zaštitu osobnih podataka kako svojih zaposlenika, klijenata, dužnika i s njima povezanih osoba te drugih osoba čije osobne podatke obrađuje u svrhe vezane za poslovanje Voditelja obrade.

Poslovanje CEI Zagreb d.o.o. vezano je uglavnom uz naplatu dospjelih, a neplaćenih tražbina odnosno uz uslugu naplate potraživanja temeljem Ugovora o nalogu, Ugovora o poslovnoj suradnji i sl., te se u te svrhe i prikupljaju i vrše obrade osobnih podataka, odnosno interno se radi o osobnim podatcima radnika Voditelja obrade, slijedom čega se i ukazala potreba za propisivanjem politika obrade osobnih podataka sve u skladu s odredbama GDPR te s time povezanim zakonima.

Ovim Politikama zaštite osobnih podataka koje je propisalo Društvo u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (UREDBA (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.), se ne umanjuju se prava i ne uspostavljaju se obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka već se radi o jednostranoobvezujućem aktu Voditelja obrade.

Na sučelju naše web stranice korisniku je omogućen  pristup E-mail-u Voditelja obrade na koji način korisnik sam inicira dostavu svojih podataka Voditelju obrade bilo da se radi o upitima vezano za dugovanje, informacijama o poslovanju ili upitima vezanim za zaštitu osobnih podataka.

CEI Zagreb d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka sukladno GDPR prikuplja i obrađuje putem ove web stranice podatke koje ste nam sami dostavili putem kontakt emaila, a koji mogu biti sljedeći osobni podatci:

 • Matični podatci kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, matični broj građana, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, e-mail adresa, broj telefona.
 • Financijski podatci kao što su: iznos ugovorne obveze, iznos uplata, broj tekućeg/žiro ili drugog računa potrebnog za realizaciju sporazuma, broj izdanog, a nenaplaćenog računa, broj ugovora
 • Matični i financijski podatci o povezanim osobama: jamci, sudužnici, nasljednici i sl.
 • Statutarni podatci: podatci o zaposlenju, socijalnom statusu, poslovnoj solventnosti.

Ova Politika odnosi se na obradu osobnih podataka prikupljenih putem web stranice Voditelja obrade i to dobrovoljno od strane korisnika.

Osobni podatci se obrađuju samo radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni odnosno dani, a sama obrada se vrši na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Pristup podatcima korisnika imaju samo osobe ovlaštene od strane Voditelja obrade odnosno one osobe kojima su ti podatci nužni za obaljanje njihovih poslova.

Nakon prestanka odnosno ispunjenja legitimne svrhe, za postizanje koje su i prikupljeni osobni podatci, prestaje i potreba za obradom tih podataka te se isti po tome anonimiziraju ili brišu ovisno o tome je li pozitivnim zakonskim propisima propisano određeno vrijeme u kojemu se određeni osobni podatci ili dokumentacija koja sadrži osobne podatke trebaju čuvati. Do proteka toga roka osobni podatci se anonimiziraju i arhiviraju te čuvaju na posebno zaštićenim mjestima(kako u elektronskom tako i u papirnatom obliku) sve do konačnog uništenja.

Ako smo Vaše osobne podatke dobili od treće strane, pružit ćemo Vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije 30 (trideset) dana nakon što smo dobili Vaš upit vezano za kategorije osobnih podataka koje su u obradi, načine prikupljanja osobnih podataka kao i o svrsi i pravnom temelju za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Svaki put kad posjetite našu web stranicu traži se Vaš pristanak za korištenje web kolačića, a o čemu možete saznati više u Pravila o kolačićima.

Obzirom na prirodu našeg poslovanja te obzirom na načine prikupljanja i svrhe obrade osobnih podataka, bilo da se radi o upitima o dugovanju, upitima o poslovanju ili o upitima o zaštiti osobnih podataka, uzimamo u obzir sva prava Vas kao korisnika sukladno odredbama GDPR, a koja prava su;

 • Pravo na informiranost u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u pisanom obliku ili ako je primjenjivo elektroničkim putem ili na Vaše traženje usmenim putem uz prethodno nedvojbeno utvrđenje ispitanika. Voditelj obrade dužan Vam je ili pružiti tražene informacije ili izvijestiti o razlozima nemogućnosti dostave traženih informacija u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva
 • Pravo na pristup osobnim podatcima odnosno pravo na info o vrstama osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, načinima i svrhama obrade kao i primateljima podataka, zatim podatak o trajanju razdoblja u kojemu se podatci čuvaju te pribavu preslike podataka koji se obrađuju
 • Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka ili tzv. „pravo na zaborav“ u kojem slučaju ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, ali pod uvjetima opisanim u čl.17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno ako nije jači legitimni interes Voditelja obrade
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pod uvjetima opisanim u čl.18. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koje pravo se može uskratiti ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, osim ako se radi o izravnom marketingu

Pravno relevantni temelji za obradu Vaših osobnih podataka mogu biti sljedeći;

 • Privola – podrazumijeva svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on na jasan način (izjavom ili potvrdnom radnjom) daje pristanak za obradu osobnih podataka za točno određenu svrhu
 • Ugovor – podrazumijeva sve ugovore u kojima je ispitanik stranka odnosno za ispunjenje kojih je nužna obrada osobnih podataka ispitanika
 • Pravne obveze Voditelja obrade – svrha obrade osobnih podataka nalazi uporište u zakonskim propisima koji obvezuju Voditelja na obradu osobnih podataka
 • Ključni interesi ispitanika – obrada osobnih podataka je u interesu ispitanika
 • Legitimni interes Voditelja obrade – podrazumijeva interes koji preteže nad interesom ispitanika, osim ako je ispitanik dijete

O vrsti pravne osnove za obradu osobnih podataka ovisi i sama svrha obrade koja se i definira u pravnoj osnovi zajedno s naznakom kategorija osobnih podataka ispitanika, načinima obrade, razdobljima pohrane osobnih podataka, mjere zaštite i osiguranja obrade i sl.

Kada nam činite dostupnim svoje podatke putem kontakta vezano za informacije o poslovanju, a radi se o pravnoj osobi, za potrebe pružanja određenih usluga, sklapanja Ugovora ili plaćanja u skladu s odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu/nazivu uključujući matični broj tvrtke ili identifikacijski broj, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju, a u određenim slučajevima obrađujemo osobne podatke poput imena i kontakta Vaših zaposlenika potrebnih u vezi s izvršenjem ugovorenih poslova ili pregovora u svrhu ugovaranja poslovne suradnje.

Pristup Vašim osobnim podatcima imaju prvenstveno zaposlenici Voditelja obrade kojima su podatci nužni za obavljanje svakodnevnih poslova. Eventualno drugi Voditelji, Izvršitelji ili podizvršitelji obrade podataka imaju pravo pristupa i obradi Vaših podataka, ali na osnovi pozitivnih zakonskih propisa, ugovornih odredaba ili privole odnosno opravdanog legitimnog interesa. Svi koji imaju uvid u Vaše osobne podatke dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka. Radi zaštite osobnih podataka donesene su i provode se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Zaposlenicima je dopušteno koristiti osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća.

Prikupljeni osobni podatci pohranjuju se u Europskoj Uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Vaše osobne podatke pohranjujemo na naše poslužitelje pri čemu primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke i spriječili neovlašten pristup. Nakon što primimo vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

Upite i prigovore vezano za obradu Vaših osobnih podataka možete poslati na kontakt obradapodataka@creditexpress.hr. Odgovor na Vaš upit dobiti ćete u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja istog.

U slučaju da ste nezadovoljni s našim odgovorom ili imate prigovore na naše postupanje s Vašim osobnim podatcima možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka bilo pismenim putem na adresu: Selska cesta 136, Zagreb, bilo putem emaila na adresu: azop@azop.hr ili na telefon broj: 01 4609 000.