Privacy

SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL

Entitate înregistrată la ANPC conform OUG 52/2016

CUI: RO 21939587

Reg Comertului: J40/11648/2007

NOTĂ DE INFORMARE
privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin această notă de informare, vă prezentăm, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul GDPR”) informațiile cerute de legislația în domeniu cu privire la prelucrarea de către Sc CreditExpress Financial Services Srl („CreditExpress”) a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Date cu caracter personal”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CreditExpress, poate preclucra date cu caracter personal atât in calitate de mandatar, cât şi în calitate de împuternicit al cesionarului, ca urmare a încheierii unei cesiuni. Indiferent de situaţia contractuală scopul prelucrării este acelaşi, şi anume colectarea creanţei / debitului restant cu care persoana vizată este înregistrată în evidenţele mandantului / cesionarului.  De asemenea, în urma gestionării debitului dumneavoastră și a comunicării cu dumneavoastră în acest context, CreditExpress a obținut sau va obține, tot în calitate de operator de date, date cu caracter personal suplimentare cu privire la dumneavoastră.

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress
 3. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării
 4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress
 5. Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari
 6. Durata prelucrării datelor
 7. Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi
 8. Politica de cookies
 9. Angajamentul Nostru privind Securitatea
 10. Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

1.   Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

CreditExpress este o societate cu sediul în Bucureşti, Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J40/11648/2007, având cod unic de înregistrare fiscala RO 21939587, iar datele de contact sunt: telefon: 031.080.11.29, e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, adresă de corespondență: Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, Bucureşti.

2.   Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress: 

Responsabilul cu protecţia datelor din partea Creditexpress poate fi contactat pe adresa de e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, telefonic la nr: 031.080.11.29 sau în scris, pe adresa sediului social menţionată la punctul anterior.

3.   Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

CreditExpress prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator de date cu caracter personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Nr. Scopul prelucării Temeiul juridic al prelucrării
1. Colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor dumneavoastră care au făcut obiectul mandatului / cesiunii (acțiuni de colectare voluntară cu sau fără oferirea de discount, acțiuni de punere în executare); interesul legitim de a recupera debitul mandatat / cesionat;
2. în cazul datelor cu caracter personal (e.g. voce, informații conținute în apeluri telefonice) colectate prin intermediul serviciului de call center:

–       pentru evaluarea calității serviciilor (evaluarea respectării regulilor aplicabile agenților de call center);

–       pentru a obține o dovadă a comunicărilor realizate cu dumneavoastră în vederea colectării debitelor/recuperării creanțelor pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;

interesul legitim pentru evaluarea calității serviciilor și deținerea dovezii comunicărilor realizate cu dumneavoastră pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;

 

 

3. Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al mandantului / cesionarului și CreditExpress în justiție; interesul legitim al mandantului / cesionarului și al CreditExpress de a formula o pretenție sau de a se apăra în fața instanțelor de judecată;
4. pentru a răspunde solicitărilor transmise de dumneavoastră în baza drepturilor pe care le aveți conform legii în legătură cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal sau cu gestionarea debitului dvs; obligație legală;
5. pentru a îndeplini obligațiile legale impuse cesionarului și CreditExpress și pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice; obligație legală;

 

4.   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress:

5.   Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari:

6.    Durata prelucrării datelor:

7.   Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi:

 1. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către CreditExpress, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex: scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor etc.). La solicitarea dumneavoastră, CreditExpress vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de CreditExpress, în condițiile în care vă vor fi comunicate de CreditExpress.
 2. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal – fără întârzieri nejustificate, puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 3. de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex: în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea de către CreditExpress etc.), puteți obține ștergerea de către CreditExpress a respectivelor date.
 4. de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex: în cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.), puteți obține restricționarea prelucrării de către CreditExpress a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că CreditExpress se va limita la a stoca datele dumneavoastră cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul dvs. sau în alte anumite cazuri expres prevăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 5. de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către CreditExpress a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al CreditExpress). Dacă vă exercitați acest drept, CreditExpress nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau decât în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 6. de portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de CreditExpress prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 7. dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înante de retragerea acestuia.Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate la lit. a) – g). de mai sus, vă puteți adresa către CreditExpress cu o cerere scrisă, datată și semnată, folosind datele de contact menţionate la punctul 2. La solicitarea CreditExpress cererea va trebui să fie însoțită de anumite documente doveditoare.
 8. de a depune plângere – puteți depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CreditExpress.

8.   Politica de cookies:

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru, uneori păstrăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul poate reține, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Site-ul nostru folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-urile persistente. Cookie-uri de sesiune vă permit să mutați de la o pagină la alta în cadrul site-ului nostru, precum și reținerea oricăror informații pe care le introduceți. Un cookie de sesiune este șters atunci când închideți browserul sau după o perioadă scurtă de timp. Cookie-uri persistente permit site-ul nostru să-și amintească preferințele și setările dvs. atunci când vizitați site-ul nostru în viitor. Cookie-uri permanente expiră după o anumită perioadă de timp. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe site-ul nostru:

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul www.aboutcookies.org sau https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  sau http://www.allaboutcookies.org/ Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă veți opta pentru acest lucru, este posibil ca funcționalitatea site-ului nostru sa fie diminuată – unele servicii sau opţiuni să nu mai  funcționeze.

9.   Angajamentul Nostru privind Securitatea

Am implementat proceduri fizice, electronice şi manageriale menite să protejeze datele pe care le procesam sau stocăm. Desigur, nu putem garanta că niciodată comunicările dumneavoastră cu Serviciile nu vor fi interceptate ilegal sau că datele dumneavoastră personale nu vor fi accesate ilegal de către terţe părţi rău-voitoare. Orice trimitere de informaţii o realizaţi pe propriul risc.

10.  Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica Politica privind Confidenţialitatea, în funcţie de necesităţile afacerii și modificările legislative. Dacă decidem să ne modificăm Politica privind Confidențialitatea, vom posta modificările respective aici, înainte ca acestea să devină efective.

Actualizat la data de: 23.05.2018