En WYBIERZ KRAJ

FAQ

Zarządzanie wierzytelnościami jest znaną od lat formą działalności finansowej, jednak dla większości ludzi to wciąż jeszcze nieznany teren. Zapoznaj się z kilkoma podstawowymi pojęciami branżowymi oraz z treścią zakładki „Najczęściej zadawane pytania” – w ten sposób zyskasz jasny i bardziej przejrzysty obraz działalności naszej firmy oraz całego sektora.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Najczęściej zadawane pytania

1
Co to jest zarządzanie wierzytelnościami?

Zarządzanie wierzytelnościami to usługa, która polega na dochodzeniu przez wierzyciela lub zatrudnioną przez niego firmę windykacyjną przeterminowanych i bezspornych należności przed wszczęciem przeciwko zobowiązanemu postępowania sądowego.

2
Jakie jest podejście do zarządzania wierzytelnościami w CREDITEXPRESS?

Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, które jest skuteczne i odpowiednie dla wszystkich zainteresowanych stron. Po skontaktowaniu się ze stroną – telefoniczne, listownie lub osobiście – oceniamy wszystkie możliwe sposoby spłaty zobowiązania. W razie potrzeby uzgadniamy formę spłaty z uwzględnieniem możliwości zobowiązanego lub proponujemy spłatę zobowiązania w ratach.

3
Dlaczego firma CREDITEXPRESS skontaktowała się ze mną?

Twój wierzyciel zawarł z nami umowę o zarządzaniu wierzytelnościami; na tej podstawie reprezentujemy jego interesy w zakresie dochodzenia należności.

4
Co należy zrobić, jeśli firma CREDITEXPRESS skontaktowała się ze mną?

Warto skontaktować się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu możesz w porę zareagować, wskazując, że roszczenie jest pozbawione podstawy prawnej lub informując o trudnościach finansowych.

5
Czy działalność CREDITEXPRESS jest zgodna z prawem?

Nasza firma zajmuje się windykacją należności od 1999 roku i należy do Grupy, która prowadzi działalność w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, obsługując ponad 3 000 klientów. Jesteśmy członkiem kilku prestiżowych, branżowych organizacji; świadczymy nasze usługi zgodnie z Kodeksem Etyki i obowiązującym ustawodawstwem.

6
W jaki sposób mogę spłacić moje zobowiązanie?

Możesz spłacić zobowiązanie jednorazowo lub, jeśli to konieczne, w ratach. Należy pamiętać, że zaleganie z płatnościami może skutkować zwiększeniem zobowiązania.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
    I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.

Podstawowe pojęcia

D
Dłużnik

Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do świadczenia na rzecz wierzyciela na postawie określonego stosunku prawnego (umowa, zobowiązanie rzeczowe).

Data wymagalności

Data do której należy uregulować należną kwotę. Po upływie terminu płatności wierzytelność przekształca się w zobowiązanie (dług).

F
Faktoring

Wykup wierzytelności, które mogą wynikać z dowolnego stosunku prawnego, w ramach którego powstaje zobowiązanie płatnicze.

P
Postępowanie egzekucyjne

Procedura prawna, która zmierza do zaspokojenia wierzyciela, jeśli dłużnik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań dobrowolnie.

U
Upadłość

Procedura wszczynana na wniosek zobowiązanego w razie jego niewypłacalności; zobowiązany może ogłosić upadłość jeżeli jego zobowiązania przekraczają wielkość jego majątku tj.  gdy nie jest w stanie w inny sposób zaspokoić roszczeń wierzycieli.

W
Wierzytelność

Uprawnienie wierzyciela do żądania od konkretnej osoby konkretnego zachowania się .

Windykacja

Dochodzenie roszczeń; w ramach procesu windykacji kontaktujemy się ze stroną, wysyłamy wezwania do zapłaty, oferujemy możliwość restrukturyzacji zadłużenia lub spłatę w ratach. Dążymy do polubownego zakończenia sprawy np. w drodze negocjacji. CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp. z o.o. współpracuje ze zobowiązanym na wszystkich etapach tego procesu.

Współdłużnik / Dłużnik solidarny

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za całość zadłużenia, która ma takie same zobowiązania, jak dłużnik i ponosi tę samą odpowiedzialność za jego spłatę.

Z
Zobowiązanie

Stosunek prawny pomiędzy wierzycielem i zobowiązanym. Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie polegające na określonym zachowaniu zobowiązanego, którego spełnienia może domagać się wierzyciel np. żądanie zapłaty zadłużenia.

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
PROŚBA O ODDZWONIENIE
    I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.
KONTAKT

ul. Racławicka 2-4, p. IX 53-146 Wrocław